Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιόδου 2021-2027

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τον συντονισμό, την προετοιμασία και τη συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , στο πλαίσιο της 1ης Προγραμματικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 για την αντιμετώπιση-πρόληψη των επιπτώσεων στις υποδομές από τις φυσικές καταστροφές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων με την κατηγοριοποίηση των έργων αντιμετώπισης-πρόληψης –αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που χρηματοδοτούνται … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Πεοστασίας στο σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη για:–Τη διαμόρφωση θέσεων/εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που θαυποβληθούν στην Επίτροπο Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ.–Υποστήριξη … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του πλαισίου επιδόσεων για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελούνται από: (α) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), (β) το … Περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2007-2013

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ Αττκής 2007-2013 και ειδικότερα: Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ και τη διαβούλευση με φορείς

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να συνδράμει στην προετοιμασία της πάνω σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενόψει … Περισσότερα

Kαταγραφή των κατευθύνσεων για τον προγραμματισμό δράσεων προετοιμασίας της Δ’ Προγραμματικής περιόδου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στη συγκέντρωση και καταγραφή των αναγκών, κατευθύνσεων και αναπτυξιακών/ προγραμματικών προοπτικών των φορέων/ δυνητικών Τελικών Δικαιούχων της Δ΄ Προγραμματικής … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας & του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 και αφορά στα ακόλουθα: … Περισσότερα

Πρόγραμμα οικονομικής αναγέννησης της περιοχής Περάματος Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οι στόχοι της μελέτης ήταν: Η αποτύπωση της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των οικονομικών δραστηριοτήτων της. Η καταγραφή … Περισσότερα