Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2007-2013

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ Αττκής 2007-2013 και ειδικότερα: Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής … Περισσότερα

Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της αναθεώρησης του Ε.Π.

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης Αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων … Περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)

Η 1η  αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΠ  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:  Αξιολόγηση της Στρατηγικής του … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ και τη διαβούλευση με φορείς

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να συνδράμει στην προετοιμασία της πάνω σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενόψει … Περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)

Αντικείμενο της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 είναι να διαπιστωθεί η απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός υλοποίησης των αρχικών στόχων … Περισσότερα

Πρόγραμμα οικονομικής αναγέννησης της περιοχής Περάματος Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οι στόχοι της μελέτης ήταν: Η αποτύπωση της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των οικονομικών δραστηριοτήτων της. Η καταγραφή … Περισσότερα