Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, θεματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

 • Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. (Σχεδιασμός / Εξειδίκευση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου / Υποστήριξη υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση ex ante, on going, ex post) για Ελλάδα και Κύπρο. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η εταιρεία έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και τις Κρατικές Ενισχύσεις.
 • Κοινή Αγροτική Πολιτική – Αγροτική Ανάπτυξη (2ος Πυλώνας ΚΑΠ) για Ελλάδα και Κύπρο (Σχεδιασμός, Διαχείριση / Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και δράσεων Leader+) για Ελλάδα και Κύπρο.
 • Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
 • Διαχείριση έργων.
 • Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες.
 • Περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη και προγραμματισμός.
 • Ιδιωτικές επενδύσεις- Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Βusiness Planning.
 • Βιομηχανία – ΜΜΕ.
 • Ανθρώπινοι πόροι – Κατάρτιση.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη επιχειρήσεων προς χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. απευθύνονται

 • Στις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 • Στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ)
 • Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους) και σε αναπτυξιακούς φορείς / Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας για κάθε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε!