Διασφάλιση ποιότητας

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. είναι πιστοποιημένη για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από την Swiss Approval Technische Bewertung.

Αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Ποιότητας αποτελεί η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των Προτύπων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) του οποίου η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. είναι μέλος από το 2004.

sesma logo

Το Σύστημα Ποιότητας έχει ως κύριο στόχο, τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όντας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, τις ικανότητες, το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία των στελεχών της.


Στρατηγική και στόχοι

Η Στρατηγική μας συνίσταται:

 • Στην προσπάθεια για εκτέλεση και επίτευξη άρτιων τεχνικά έργων
 • Στη διασφάλιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων
 • Στην τήρηση όλων των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών
 • Στη συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους
 • Στη δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • Στη δέσμευση για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους Στόχους:

 • Διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών μας
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Μείωση του κόστους
 • Μείωση των παραπόνων των πελατών μας
 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας