Εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 4) του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας & του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε : Η έγκαιρη διατύπωση προτάσεων – απόψεων για τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές. Ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιοχών της χώρας όπου … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:  Αξιολόγηση της Στρατηγικής του … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ και τη διαβούλευση με φορείς

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να συνδράμει στην προετοιμασία της πάνω σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενόψει … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε : 1) Στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 2016 (AIR 2017) και συγκεκριμένα στην ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων του ΠΑΑ 2014  … Περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση της … Περισσότερα