Υποστήριξη της μονάδας Α’ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την προετοιμασία προσκλήσεων και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης στον Άξονα 1 που αφορούν σε κριτικές ενισχύσεις ( Θεματικοί Στόχοι 1,2,& 3) του Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020»

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: Το έργο αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία των προσκλήσεων τύπου κρατικών ενισχύσεων για τις δράσεις του ‘Άξονα Προτεραιότητας … Περισσότερα

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων που αφορούν στις δράσεις 1.b.2, 4.f.1 και 1.b.3, του ΕΠ ”ΚΡΗΤΗ 2014-2020”

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης σε διαχειριστικό επίπεδο (αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης, εξέταση ενστάσεων, ένταξη πράξεων) των δημοσιευμένων προσκλήσεων τύπου … Περισσότερα

Υποστήριξη αξιολόγησης δράσεων (Θεματικός Στόχος 1) και προετοιμασίας προσκλήσεων (Θεματικός Στόχος 3) του Άξονα Προτεραιότητας 1 στους Τομείς Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει: α) Σύνταξη εντύπων και οδηγών αξιολόγησης των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων … Περισσότερα

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την προετοιμασία προσκλήσεων για δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 4 του ΕΠ “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020, που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προετοιμασία των προσκλήσεων για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1: … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη Πρόσκλησης για δράση Κρατικών Ενισχύσεων σε τομέα της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)

Το έργο αφορά στην προετοιμασία/εκπόνηση Σχεδίου Πρόσκλησης Κρατικών Ενισχύσεων με στόχο να υποστηριχτεί η δράση για τη δημιουργία / ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ για επικαιροποιηση και ολοκλήρωση της α΄ φάσης επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 1 και 2 του ΠΕΠ Πελοποννήσου

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: α. Η προετοιμασία σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ και την ΜΟΔ των Προσκλήσεων για τις δράσεις : 1) «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για την ενεργοποίηση δράσεων και προετοιμασία προσκλήσεων στους Θεματικούς Στόχους 1 και 2 του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 Πελοποννήσου

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: 1. Η διεύρυνση της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τους Πυλώνες και τους στόχους της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» … Περισσότερα

Προετοιμασία άμεσης ενεργοποίησης δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2Α του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: α) Σχέδιο τυποποιημένου εγγράφου εξειδίκευσης εφαρμογής (ΕΕΕΠ) για τους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2Α του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, σε συνέχεια της … Περισσότερα