ΝΕO ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

Η Κοινοπραξία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – ΑΜ ΦΙΛΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ ανέλαβε, μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την 2η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Αρ. Διαγωνισμού 1/2018). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 20 μήνες.

To έργο αφορά στη συνέχιση της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας της αξιολόγησης μέσω της απάντησης των Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης που θα υποβληθεί με την Έκθεση Προόδου για το έτος 2018, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα Άρθρα 50, 54 και 56 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στη συνέχιση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης στη βάση του Πλάνου Αξιολόγησης.