NEWSLETTER- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Το newsletter της εταιρείας μας περιλαμβάνει ειδήσεις που σχετίζονται με νέα έργα που έχουμε αναλάβει καθώς και έργα που ολοκληρώθηκαν.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κατά τους προηγούμενους μήνες η εταιρεία μας ολοκλήρωσε τα ακόλουθα δύο έργα:

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης του έργου «Ένταξη μεταναστών μέσω εθελοντικών δράσεων (Migrant’s Integration through Volunteering Activities – MIVA)»

Η εξωτερική αξιολόγηση διερεύνησε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του έργου. Σε γενικές γραμμές, το έργο «Ένταξη μεταναστών μέσω εθελοντικών δράσεων (MIVA)» υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία επιχορήγησης του. Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και μέσα.

Σε όρους αποτελεσματικότητας, το MIVA Project επιδεικνύει υψηλά επίπεδα, καθώς επιτεύχθηκαν σε πολύ υψηλό βαθμό οι προβλεπόμενοι στόχοι. Επιπλέον, σε κρίσιμα πακέτα εργασίας τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που είχαν αρχικά προγραμματιστεί (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε δραστηριότητες του έργου, αριθμός ΜΚΟ που κινητοποιήθηκαν στην υλοποίηση, ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, κ.λπ.).

Τέλος, το γεγονός ότι όλες οι εκροές υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες τιμές-στόχους, με τη χρήση των αρχικά διατεθέντων οικονομικών πόρων, υποδηλώνει την υψηλή αποδοτικότητα του έργου.

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία του Πλαισίου Επιδόσεων για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Κύπρος)

To έργο ολοκληρώθηκε με την κατάρτιση συστήματος δεικτών παρακολούθησης (εκροών και αποτελεσμάτων) για τα Προγράμματα που υποβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των τριών Ταμείων (Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων).

Η εκτίμηση των δεικτών έλαβε υπόψη της τόσο τους δείκτες οι οποίοι περιλαμβάνονται ως Κοινοί Δείκτες στα Παραρτήματα των Κανονισμών των τριών Ταμείων, καθώς και τους αναλυτικούς ορισμούς και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά Δελτία Ταυτότητας Δεικτών, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, η κατάρτιση των δεικτών έγινε με βάση το επικαιροποιημένο έγγραφο της Επιτροπής για τον προσδιορισμό του Πλαισίου Επιδόσεων των τριών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, όσον αφορά την μεθοδολογία προσδιορισμού των δεικτών, των τιμών βάσης τους, όπου αυτή απαιτείται, των οροσήμων για το 2024 και των στόχων τους για το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας ανέλαβε για λογαριασμό επενδυτή του εξωτερικού, στον τομέα του τουρισμού, την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων του για την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την κατάρτιση πλήρους επενδυτικού σχεδίου για την δανειοδότηση της επιχείρησης  όσο και για την υποβολή αίτησης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022). Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Το τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων της εταιρείας μας κατά το τρέχον έτος και το έτος 2021 επίσης ανάλαβε την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων για δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ:

  • «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
  • Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  • «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – B’ Κύκλος»
  • Ψηφιακό Βήμα

καθώς για δράσεις κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

  • Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον COVID-19
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες (Δράση ΟΑΕΔ)