Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2014 - Ιαν 2015

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από τις ακόλουθες ενότητες: 

  1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος,
  2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης,
  3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών,
  4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική “Ευρώπη 2020”
  5. Εκπόνηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΠΕΠ.