Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2007-2013

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη | Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ

Υλοποίηση: Μαρ 2012 - Σεπτέμβριος 2014

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ Αττκής 2007-2013 και ειδικότερα:

Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ

Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΠΕΠ

Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ

Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων

Ε. Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) ερευνών πεδίου)

ΣΤ. Συμπεράσματα – Προτάσεις