Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2017 - Οκτ 2018

Η 1η  αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΠ  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.  Η αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ε.Π., στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση θα διερευνήσει τις ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων.