Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018

Αντικείμενο της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 είναι να διαπιστωθεί η απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός υλοποίησης των αρχικών στόχων και η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΠ, στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση διερευνά τις ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων. Συνεπώς, τα ερωτήματα στα οποία επικεντρώνεται η αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα:
Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.
ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων.