Πρόγραμμα οικονομικής αναγέννησης της περιοχής Περάματος Αττικής

Κατηγορία έργου: Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη | Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Υλοποίηση: Μάϊος 2005 - Νοε 2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι στόχοι της μελέτης ήταν:

  • Η αποτύπωση της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των οικονομικών δραστηριοτήτων της.
  • Η καταγραφή των κυρίων παραγόντων που επηρέασαν διαχρονικά και εξακολουθούν να επηρεάζουν τις δραστηριότητες αυτές και οι οποίοι οδήγησαν σωρευτικά στη διαμόρφωση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης.
  • H εκτίμηση, υπό μορφή εναλλακτικών σεναρίων, των διαφαινόμενων εξελίξεων και οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους στα πλαίσια της ανάλυσης Δυνατοτήτων – Αδυναμιών – Προοπτικών – Απειλών (SWOT) για την περιοχή μελέτης.