Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , στο πλαίσιο της 1ης Προγραμματικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 για την αντιμετώπιση-πρόληψη των επιπτώσεων στις υποδομές από τις φυσικές καταστροφές

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υλοποίηση: Δεκ 2020 - Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων με την κατηγοριοποίηση των έργων αντιμετώπισης-πρόληψης –αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων με την κατηγοριοποίηση των έργων αντιμετώπισης-πρόληψης –αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που χρηματοδοτούνται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

1.3  Την υποβοήθηση των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την σύνταξη Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

1.4  Την υποβοήθηση των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, που απορρέουν από την συμμετοχή τους σε Διυπουργική Ομάδα Σχεδιασμού, με αντικείμενο την κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση-πρόληψη των επιπτώσεων στις υποδομές από τις φυσικές καταστροφές και ιδίως :

α. Προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος, καθώς και τους στόχους και προτεραιότητες σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες ανάγκες.

β. Προσδιορισμός και κατανομή στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα.

γ. Κατάρτιση του συστήματος διαχείρισης και πρόταση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος.