Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιόδου 2021-2027

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υλοποίηση: Οκτ 2020 - Οκτ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τον συντονισμό, την προετοιμασία και τη συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περι
φέρειας Στερεάς Ελλάδα για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται η υποστήριξη του συνόλου της διαδικασίας σχεδιασμού του νέου ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027, αναφορικά με τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2021-2027.