Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Πεοστασίας στο σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υλοποίηση: Μαρ 2020 - Δεκ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη για:

Τη διαμόρφωση θέσεων/εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που θα
υποβληθούν στην Επίτροπο Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ.

Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου στις συνεδριάσειςτης Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ.

Τη διαμόρφωση θέσεων/εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που θα
υποβληθούν στην Ομάδα Συντονισμού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.

Τη διαμόρφωση θέσεων/εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προσ
τασίας που θα υποβληθούν στη σχετιζόμενη με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ομάδα Στόχων Πολιτικής.

Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου και των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε θεματικές ημερίδεςδιαβούλευσης για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συνδρομή των αρμοδίων στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην
επισκόπηση της σημειωθείσας προόδου αναφορικά με την εκπλήρωση του 2.4 Θεμ
ατικού Αναγκαίου όρου (ΤΗΕΜΑΤΙC ENABLING CONDITIONS) «Αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών – Effective disaster risk management framework»