Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του πλαισίου επιδόσεων για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Μονάδα Εσωτερικών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υλοποίηση: Αυγ 2021 - Οκτ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελούνται από: (α) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), (β) το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και  (γ) το Μέσο για την Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (BMVI). Για πρώτη φορά τα τρία Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων εισάγονται κάτω από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ο οποίος επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος όπως καταρτίσει, για κάθε Ταμείο, πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους με σκοπό την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. Το έργο αφορά στην εκπόνηση του πλαισίου επιδόσεων για το Πρόγραμμα των τριών Ταμείων, το οποίο θα αποτελείται από:
1. Τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο Κανονισμούς που έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα.
2. Τα ορόσημα (milestones) που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2024 και τους στόχους (targets) που πρέπει να επιτευχθούν ως το τέλος του έτους 2029 για τους δείκτες εκροών.
3. Τις τιμές βάσης (baseline) και τους στόχους (targets) που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2029 για τους δείκτες αποτελεσμάτων.