Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την προετοιμασία της ΕΥΔΕΠ και τη διαβούλευση με φορείς

Κατηγορία έργου: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη | Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2015 - Δεκ 2015

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να συνδράμει στην προετοιμασία της πάνω σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενόψει της εξειδίκευσης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

  • Επικοινωνία /συνεργασία /διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς κυρίως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας.
  • Συντονισμός της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) στη διαβούλευση για τις δράσεις του ΠΑΑ.
  • Κατάρτιση σχεδίου δράσης και αρχικού στρατηγικού σχεδίου για την υλοποίηση των εκχωρημένων δράσεων του ΠΑΑ 2014-20.
  • Υποστήριξη στην εκκίνηση / αρχικές ενέργειες για την εκπόνηση Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιόδου 2014-2020.
  • Δημιουργία /  επικαιροποίηση καταλόγου ώριμων προτάσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΠΣΕ για δράσεις του ΠΑΑ.
  • Υποστήριξη της Δ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σχεδιασμό των ΟΧΕ με συγχρηματοδότηση από το ΠΑΑ/ (εκχώρηση), CLLDs κλπ.
  • Προσαρμογή στις απαιτήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ -2014-2020 των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις μελέτες  που έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια («Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», «Καλλιεργητικό πλάνο»).
  • Διάκριση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Αγροδιατροφικός τομέας»  της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ.