ΝΕO ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΉΤΗ» 2014-2020 το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων που αφορούν στις δράσεις 1.b.2, 4.f.1 και 1.b.3, του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020». Διάρκεια έργου : 9 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης σε διαχειριστικό επίπεδο (αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης, εξέταση ενστάσεων, ένταξη πράξεων) των δημοσιευμένων προσκλήσεων τύπου Κρατικών Ενισχύσεων που σχετίζονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και συγκεκριμένα για τις κάτωθι προσκλήσεις:

  • α. 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete»,
  • β. 1.b.3 «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete»,
  • γ. 4.f.1 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».