Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Κατηγορία έργου: Διοικητική Ικανότητα | Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Υλοποίηση: Ιούλιος 2017 - Δεκ 2017

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το έργο «Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)».

Η μελέτη επικεντρώνεται σε πτυχές της αρχιτεκτονικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της Ελλάδας (θεσμοί, πλαίσια, πρακτικές), στους διατομεακούς μηχανισμούς συντονισμού καθώς και στους γενικούς παράγοντες και προκλήσεις / εμπόδια που σχετίζονται με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.