Ενισχύοντας τη διοικητική ικανότητα των Διαχειριστικών Αρχών για την αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ στην μετά το 2020 προγραμματική περίοδο.

Κατηγορία έργου: Διοικητική Ικανότητα

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Υλοποίηση: Ιαν 2019 - Μάϊος 2019

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα και υλοποιείται στην Ελλάδα και σε τέσσερις άλλες χώρες (Ισπανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κροατία). Από την Ελλάδα έχει επιλεγεί και συμμετέχει η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη διαγνωστικής μελέτης για τη διοικητική ικανότητα της εν λόγω Διαχειριστικής Αρχής σε σχέση με τους πόρους του Προγράμματος που διαχειρίζεται και η κατάρτιση πλήρους οδικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς: α) ανθρώπινο δυναμικό (ανάπτυξη δυνατοτήτων, κατάρτιση κλπ), β) οργανωτική δομή και διαφάνεια, γ) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ και δ) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. δικαιούχους κλπ). Τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου από τις 5 χώρες θα αξιολογηθούν από την ΕΕ και πρόκειται να αποτελέσουν οδηγό για την ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.