Εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 4) του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας & του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ»

Υλοποίηση: Ιούλιος 2005 - Ιαν 2008

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε :

Η έγκαιρη διατύπωση προτάσεων – απόψεων για τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές.

Ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιοχών της χώρας όπου θα εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης.

Η έγκαιρη διατύπωση του Προγραμματικού κειμένου που αφορά την «Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Παράκτιων Περιοχών» και ενσωματώθηκε στο Ε.Σ.Σ.Α.Α. 2007-2013.

Η έγκαιρη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, που αφορά τον Άξονα της «Αειφόρου Ανάπτυξης των Αλιευτικών Παράκτιων Περιοχών» και ενσωματώθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.