Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της αναθεώρησης του Ε.Π.

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης Αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης  αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 και (γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1ης Αξιολόγησης.